Privatumo politika

MB „Sirijaus medija”, įmonės kodas: 304823589, registracijos adresas: Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius, el. paštas info@palik.lt, tel. +370 619 222 77, privatumo politika taikoma tais atvejais, kai vartotojas per MB „Sirijaus medija” priklausančią internetinę svetainę www.palik.lt, el. paštu ar telefonu pateikia įmonei savo asmens duomenis.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Asmens duomenų apsauga

1.1. Užsisakyti paslaugas internetinėje svetainėje palik.lt vartotojas gali dviem būdais:

1.1.1. Nurodytomis ryšio priemonėmis;

1.1.2. Per palik.lt internetinės svetainės užklausos formą.

1.2. Vartotojas, užsakydamas paslaugas tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, daiktų paėmimo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei, pasirinktinai, kitą su užsakymu susijusią informaciją.

1.3. Vartotojas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi palik.lt, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, daiktų paėmimo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti paslaugos teikėjo (palik.lt) partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems daiktų transportavimo ar kitas su kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

1.4. Vartotojas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi palik.lt svetainėje, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini užsakymui įvykdyti.

1.5. Vartotojas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi apie tai pranešti palik.lt.

1.6. Palik.lt patvirtina, jog vartotojo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik palik.lt svetainėje, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai pirkėjas taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Palik.lt įsipareigoja neatskleisti vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius daiktų transportavimo ar kitas, su kliento užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

1.7. Vartotojas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

1.7.1. Gauti iš palik.lt informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

1.7.2. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

1.7.3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

1.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, vartotojas turi pateikti elektroninu paštu info@palik.lt. Palik.lt, gavusi tokį pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateiks klientui raštišką atsakymą.

1.9. Klientui nesutinkant su šiame taisyklių skyriuje nurodytomis asmens duomenų apsaugos nuostatomis, pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės svetainės tarpink.lt teikiamomis paslaugomis.