PASAUGOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 I. SUTARTIES DALYKAS

 1. Šia Sutartimi Saugotojas įsipareigoja saugoti Pasaugos davėjo perduotus kilnojamąjį (-uosius) daiktą (-us) (toliau – Turtas), nurodytus Turto perdavimo – priėmimo akte (toliau – Aktas), o Pasaugos davėjas įsipareigoja sumokėti Saugotojui atlyginimą sutarties nustatyta tvarka.

 

II. SAUGOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Saugotojas įsipareigoja saugoti Turtą Sutartyje nustatytą terminą tokiomis sąlygomis, kurios maksimaliai užtikrintų Turto išsaugojimą.
 2. Saugotojas privalo užtikrinti įstatymų ar kitų teisės aktų, nustatytų saugojimo priemonių laikymosi reikalavimus (priešgaisrinės saugos, sanitarinius ir kt.).
 3. Saugotojas neturi teisės naudoti saugojamą Turtą ar leisti juo naudotis kitiems asmenims.
 4. Saugotojas privalo grąžinti Turtą Pasaugos davėjo reikalavimu, nepaisant to, kad nėra pasibaigęs Sutartyje nustatytas saugojimo terminas.
 5. Saugotojas turi teisę atsisakyti priimti saugoti Turtą, jeigu jis jam nebuvo perduotas sutarties įsigaliojimo dieną.
 6. Saugotojas turi teisę keisti saugojimo būdą, vietą ir kitas sąlygas be Pasaugos davėjo sutikimo.
 7. Saugotojas privalo grąžinti Pasaugos davėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui tą patį Turtą, kuris buvo perduotas saugoti. Turtas turi būti grąžintas tokios pat būklės, kokios ir buvo atiduotas saugoti, atsižvelgiant į jo normalų susidėvėjimą, amortizaciją ar pasikeitimą dėl natūralių jo savybių.

 

III. PASAUGOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pasaugos davėjas įsipareigoja perduoti Saugotojui saugoti Akte nurodytą Turtą. Pasirašydamas Aktą Pasaugos davėjas patvirtina, kad: perduodamą saugoti Turtą jis valdo teisėtai; atskleidė Saugotojui visą informaciją, turinčią esminės reikšmės Turto saugojimui (įskaitant Turto transportavimą) ir nepateikė jam jokios klaidinančios informacijos; atlygins visus Saugotojo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis dėl kontroliuojančių institucijų pritaikytų sankcijų, tretiesiems asmenims padarytos žalos, kuri atsirado dėl Turto savybių, turėjusių įtakos nuostolių atsiradimui, taip pat atsiradusių dėl Saugotojo pateiktos klaidinančios informacijos apie Turtą arba jo savybes.
 2. Pasaugos davėjas įsipareigoja perduodamą Turtą, išskyrus baldus, įpakuoti (pvz.: į kartono dėžes, maišus).
 3. Pasaugos davėjas įsipareigoja atsiskaityti su Saugotoju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
 4. Pasaugos davėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti nutraukti Sutartį bei atgauti Turtą, raštu įspėjęs Saugotoją prieš 10 dienų, nors pasaugos Sutarties terminas ir nebūtų pasibaigęs. Tokiu atveju, Pasaugos davėjas, iki atsiimant Turtą, privalo sumokėti Saugotojui Sutarties nutraukimo mokestį, kuris lygus 50 procentų nuo mokėtinos paslaugos kainos už likusius mėnesius iki Sutartyje numatyto daiktų saugojimo termino pabaigos.

 

IV. ATLYGINIMAS SAUGOTOJUI

 1. Pasaugos davėjas už Turto saugojimą mo­ka Saugotojui sutartyje nurodytą sumą iki sutarties termino pabaigos.
 2. Pasaugos pradžia skaičiuojama nuo daiktų perdavimo Saugotojui momento iki Turto grąžinimo Pasaugos davėjui dienos.
 3. Paslaugos kaina mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį pagal Saugotojo pateikiamą sąskaitą.
 4. Mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu į Saugotojo nurodytą įmonės banko sąskaitą.
 5. Papildomos paslaugos (daiktų transportavimas, baldų išrinkimas/surinkimas, daiktų pakavimas savo priemonėmis), yra apmokestinamos papildomai ir į sutartyje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos.
 6. Jeigu pasibaigus šios Sutarties terminui Pasaugos davėjas nepareikalauja atsiimti Turto, jis privalo mokėti atitinkamą atlyginimą už tolesnį Turto saugojimą.
 7. Saugotojas turi teisę sulaikyti perduotą jam saugoti Turtą tol, kol Pasaugos davėjas su juo neatsiskaitys.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Saugotojas atsako už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos.
 2. Už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą po to, kai atsirado Pasaugos davėjo pareiga atsiimti daiktą, Saugotojas atsako tik esant jo tyčiai ar dideliam neatsargumui.
 3. Saugotojas privalo atlyginti Pasaugos davėjui visus nuostolius, susijusius su Turto praradimu, trūkumu ar sugedimu.
 4. Pasaugos davėjas privalo atlyginti dėl saugomo Turto savybių padarytus Saugotojui nuostolius.

 

VI. TURTO GRĄŽINIMAS

 1. Pasibaigus Sutarčiai ar Turto saugojimo terminui, ar Šalims (ar bet kuriai iš Šalių) nutraukus Sutartį prieš terminą, Turtas perduodamas Pasaugos davėjui pagal Aktą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo saugojimo termino pabaigos.
 2. Pasaugos davėjas turi patikrinti Turtą jo grąžinimo metu bei pasirašyti Aktą, dalyvaujant Saugotojui. Pasirašius Aktą, Pasaugos davėjas patvirtina, kad apžiūrėjo Turtą ir pretenzijų dėl jo kokybės ir/ar kiekio neturi. Pasirašius Turto grąžinimo Aktą, Saugotojas Pasaugos davėjo pretenzijų dėl Turto nepriima.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir Teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.