fbpx
MENIU
Apie mus Kainos Verslui D.U.K Kontaktai Privatumo politika Sutarties sąlygos Saugyklos taisyklės Instagram ikona Facebook ikona
Sutarties sąlygos - išvaizdos detalė
SUTARTIES SĄLYGOS

  I. SUTARTIES DALYKAS

 1. Šia Sutartimi Saugotojas įsipareigoja saugoti Pasaugos davėjo perduotus kilnojamąjį (-uosius) daiktą (-us) (toliau – Turtas), nurodytus Turto perdavimo-priėmimo akte (toliau – Aktas) (Sutarties 1 priedas), o Pasaugos davėjas įsipareigoja sumokėti Saugotojui atlyginimą sutarties nustatyta tvarka.
 2. II. SAUGOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 3. Saugotojas įsipareigoja saugoti Turtą Sutartyje nustatytą terminą tokiomis sąlygomis, kurios maksimaliai užtikrintų Turto išsaugojimą.
 4. Saugotojas privalo užtikrinti įstatymų ar kitų teisės aktų, nustatytų saugojimo priemonių laikymosi reikalavimus (priešgaisrinės saugos, sanitarinius ir kt.).
 5. Saugotojas neturi teisės naudoti saugojamą Turtą ar leisti juo naudotis kitiems asmenims.
 6. Saugotojas turi teisę keisti saugojimo būdą, vietą ir kitas sąlygas be Pasaugos davėjo sutikimo, apie tai informavęs Pasaugos davėją raštu ne vėliau nei prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
 7. Saugotojas privalo grąžinti Turtą Pasaugos davėjo reikalavimu. Tokiu atveju, Pasaugos davėjas turi būti atsiskaitęs su Saugotoju už visą einamąjį mėnesį.
 8. Saugotojas turi teisę reikalauti, kad atsiimantis Turtą asmuo pateiktų Aktą, pagal kurį Turtas buvo perduotas saugoti, ir dokumentą, patvirtinantį asmens teisę atsiimti Turtą.
 9. Saugotojas privalo grąžinti Pasaugos davėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui tą patį Turtą, kuris buvo perduotas saugoti. Turtas turi būti grąžintas tokios pat būklės, kokios ir buvo atiduotas saugoti, atsižvelgiant į jo normalų susidėvėjimą, amortizaciją ar pasikeitimą dėl natūralių jo savybių.
 10. Saugotojas turi teisę atsisakyti priimti saugoti Turtą, jeigu jis jam nebuvo perduotas Sutarties įsigaliojimo dieną.
 11. III. PASAUGOS DAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 12. Pasaugos davėjas įsipareigoja perduoti Saugotojui saugoti Sutarties 1 priede nurodytą Turtą. Turto perdavimas Saugotojui, o taip pat ir grąžinimas Pasaugos davėjui įforminamas Aktu.
 13. Pasaugos davėjas įsipareigoja perduodamą Turtą, įpakuoti (pvz.: į kartono dėžes, maišus).
 14. Pasaugos davėjas įsipareigoja atsiskaityti su Saugotoju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
 15. Pasaugos davėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti nutraukti Sutartį bei atgauti Turtą, raštu įspėjęs Saugotoją ne vėliau nei prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju, Pasaugos davėjas privalo atsiskaityti su Saugotoju už visą einamąjį kalendorinį mėnesį, nepaisant to, kad daiktas buvo saugomas nepilną mėnesį.
 16. IV. ATLYGINIMAS SAUGOTOJUI

 17. Pasaugos davėjas už Turto saugojimą moka Saugotojui mėnesinį mokestį iki Sutarties termino pabaigos.
 18. Pasaugos terminas skaičiuojamas nuo daiktų perdavimo Saugotojui momento iki Turto grąžinimo Pasaugos davėjui dienos.
 19. Minimali Turto saugojimo kaina (suma) yra vieno mėnesio dydžio ir proporcingai mėnesio dienų skaičiui nedalijama. Pasaugos davėjas įsipareigoja sumokėti už pilną mėnesį, neatsižvelgiant į tai, kurią einamojo mėnesio dieną jis pareikalavo daiktus atgauti..
 20. Paslaugos kaina mokama už einamąjį kalendorinį mėnesį pagal Saugotojo pateikiamą sąskaitą. Saugotojas sąskaitą pateikia per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos ir kiekvieną mėnesį sąskaitą pateikia per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tos pačios mėnesio dienos, kurią buvo pasirašyta Sutartis. Saugotojo pateiktą sąskaitą Pasaugos davėjas apmoka ne vėliau nei per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jos išsiuntimo dienos.
 21. Mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu į Saugotojo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Apmokant bankiniu pavedimu, atsiskaitymas yra laikomas įvykdytu tą dieną, kai pervedama suma yra įskaitoma į Saugotojo banko sąskaitą.
 22. Pasaugos davėjui, praleidus atsiskaitymo terminą, Pasaugos davėjui be atskiro raštiško įspėjimo skaičiuojami 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o skola be atskiro Pasaugos davėjo informavimo gali būti perduodama administruoti skolų išieškojimo įmonei. Jeigu Pasaugos davėjas praleidžia mokėjimo terminą ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jam papildomai taikoma bauda, lygi 10 (dešimt) procentų neapmokėtos sąskaitos sumos. Saugotojas raštu apie tai informuoja Pasaugos davėją su raginimu atsiskaityti. Jeigu Pasaugos davėjas nepadengia įsiskolinimo bei kitų sumų per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo rašto išsiuntimo dienos, Saugotojas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kreiptis į teismą dėl skolos bei susijusių sumų priteisimo, o vėliau – ir į antstolį dėl skolos ir susijusių sumų išieškojimo.
 23. Saugotojas turi teisę sulaikyti perduotą jam saugoti Turtą tol, kol Pasaugos davėjas su juo neatsiskaitys. Jeigu Pasaugos davėjas už suteiktą paslaugą nesumoka Saugotojui ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, ir po papildomo raginimo išsiuntimo neatsiskaito su Saugotoju per 7 (septynias) kalendorines dienas, Saugotojas įgyja teisę Turtą utilizuoti, realizuoti arba kitaip jį sunaikinti. Jeigu Turtas realizuojamas, už jį gautas lėšas Saugotojas pasilieka nuostoliams patirtiems dengti. Tokiu atveju nuostoliai neįrodinėjami.
 24. Papildomos paslaugos (daiktų transportavimas, daiktų pakavimas, pakavimo medžiagos, baldų išrinkimas/surinkimas) yra apmokestinamos atskirai ir į Sutartyje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos.
 25. V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 26. Saugotojas atsako už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą visais atvejais, išskyrus, kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure).
 27. Už Turto praradimą, trūkumą ar sugedimą po to, kai atsirado Pasaugos davėjo pareiga atsiimti daiktą, Saugotojas atsako tik esant jo tyčiai ar dideliam neatsargumui.
 28. Saugotojui atsitiktinio Turto žuvimo rizika pereina tik jam (Saugotojui) perdavus Turtą. Jeigu Turtas perduodamas naudojantis trečiųjų asmenų (vežėjų) paslaugomis, Turto žuvimo rizika pereina tik po Turto perdavimo Saugotojui. Jeigu Turtas žuvo ar buvo apgadintas iki tokio perdavimo momento, Pasaugos davėjas nuostolių dėl Turto žuvimo ar sugadinimo turi teisę reikalauti tik iš trečiojo asmens, kurio paslaugomis buvo naudojamasi perduodant (transportuojant) Turtą.
 29. Saugotojas privalo atlyginti Pasaugos davėjui nuostolius, susijusius su Turto praradimu, trūkumu ar sugedimu. Turto žuvimo ar praradimo atveju, Pasaugos davėjas, siekdamas nuostolių atlyginimo, privalo pateikti įrodymus dėl turto vertės dydžio. Saugotojas atlygina Pasaugos davėjo rašytiniais įrodymais (dokumentais) pagrįstą Turto vertę, tačiau ne daugiau nei maksimali Turto vertė, kuri siekia 250,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų nulį centų) už vieną kvadratinį metrą Turto užimamo ploto. Pasaugos davėjas patvirtina, kad reali Turto vertė neviršija maksimalios Turto vertės ir Turto žuvimo ar sugadinimo atveju nereikalaus iš Saugotojo didesnės žalos sumos nei maksimali Turto vertė. Saugotojas neprivalo atlyginti didesnės nuostolių sumos Pasaugos davėjui, jeigu jis viršija šiame punkte numatytą maksimalią Turto vertę. Pasaugos davėjas Turto vertę gali įrodinėti rašytinėmis įrodinėjimo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, kreiptis į ekspertus dėl Turto vertės nustatymo ar teikti kitus Turto vertę pagrindžiančius dokumentus. Pasaugos davėjas gali savarankiškai apdrausti Turtą ir pateikti Saugotojui tai patvirtinančius dokumentus, o tokiu atveju maksimalios Turto vertės kriterijus netaikomas.
 30. Pasaugos davėjas privalo atlyginti dėl saugomo Turto savybių Saugotojui padarytus nuostolius. Pasirašydamas šią Sutartį, Pasaugos davėjas patvirtina, kad saugyklos taisyklių kopiją gavo (Sutarties 2 priedas), su taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka. Šalys patvirtina, kad šios taisyklės yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir šalys jų privalo laikytis. Taisyklių sąlygos gali keistis, tačiau Pasaugos davėjui galioja taisyklių redakcija, kuri buvo aktuali šios Sutarties pasirašymo dieną ir buvo atsiųsta kartu su Sutartimi. Naujausią taisyklių redakciją galima rasti Saugotojo internetinėje svetainėje adresu http://palik.lt/saugyklos-taisykles/.
 31. VI. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

 32. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 33. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
 34. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį.
 35. VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TURTO GRĄŽINIMAS

 36. Sutartis įsigalioja nuo Turto perdavimo Saugotojui momento ir galioja neterminuotai.
 37. Šalims (ar bet kuriai iš Šalių) pareikalavus nutraukti Sutartį, Turtas perduodamas Pasaugos davėjui pagal Aktą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo dienos.
 38. Pasaugos davėjas turi patikrinti Turtą jo grąžinimo metu bei pasirašyti Aktą. Jeigu Pasaugos davėjas nustato Turto trūkumus, kurių nebuvo perduodant daiktą Saugotojui, jis apie tai raštu pažymi Akte atsiimdamas Turtą. Pasirašius Aktą ir nenurodžius jokių Turto trūkumų, Pasaugos davėjas patvirtina, kad apžiūrėjo Turtą ir pretenzijų dėl jo kokybės ir/ar kiekio neturi ir ateityje neturės. Pasirašius Turto grąžinimo Aktą, Saugotojas Pasaugos davėjo pretenzijų dėl Turto nepriima.
 39. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 40. Pasaugos davėjas sutinka, kad šioje Sutartyje nurodytus jo asmens duomenis Saugotojas naudos šios Sutarties vykdymo tikslais ir dėl to Pasaugos davėjas neprieštarauja. Pasaugos davėjas taip pat patvirtina, kad susipažino su Saugotojo internetinėje svetainėje adresu http://palik.lt/privatumo-politika/ esančia privatumo politika ir sutinka su joje nurodytomis sąlygomis.
 41. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.
 42. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi teisinės galios.
 43. Visi šios Sutarties priedai ir papildymai yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir Šalims turi tokią pačią galią kaip ir pati Sutartis.
 44. Šalys susitaria, kad visi dokumentai ir pranešimai, siunčiami kitai šaliai šioje Sutartyje nurodytais kontaktais, laikomi įteiktais: per 3 (tris) kalendorines dienas, jeigu jie siunčiami elektroniniu paštu, ir per 7 (septynias) kalendorines dienas, jeigu siunčiami registruotu paštu. Pasikeitus vienos iš Šalių kontaktiniams duomenims, ji privalo ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas apie tai raštu informuoti kitą Šalį.
 45. Pasaugos davėjas patvirtina, kad dėl šios Sutarties sąlygų jis pareiškė pasiūlymus ir pastabas, į kurias, sudarant šią Sutartį, buvo atsižvelgta, t. y. Pasaugos davėjas patvirtina, kad jis galėjo daryti įtaką šių sąlygų sudarymui, jos yra išreikštos aiškiai, ir jam yra suprantamos. Pasaugos davėjas patvirtina, kad šios Sutarties sąlygos yra sąžiningos jo atžvilgiu, jam suprantamos, ir, kad ši Sutartis ar jos atskiros sąlygos iš esmės nepažeidžia Šalių teisių ir pareigų pusiausvyros bei Pasaugos davėjo teisių ir interesų.
 46. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka.
 47. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teismingumą nustatant pagal Saugotojo buveinės adresą.
 48. Sutartis yra sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba, apsikeičiant elektroniniu parašu pasirašytomis ir/ar skenuotomis, fotografuotomis Sutarties versijomis elektroniniu paštu.